Chính sách bảo mật tại PCSTRANS

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Pcstrans chỉ thu thập dữ liệu Khách hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập và mật khẩu thành viên trên Web www.Pcstrans.vn để xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho quý Khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán trên website www.Pcstrans.vn chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên của Pcstrans.vn sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và emal của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về các hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.