Bảng giá cước tuyến Nhật Bản - Việt nam

I. Bảng giá cước vận chuyển Nhật Bản - Việt Nam