Thông báo mở tuyến bay trực tiếp từ Nhật Bản về Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO

(Về việc mở tuyến bay trực tiếp từ Nhật Bản về HCM)