Thông báo nghỉ lễ tháng 9 tại Nhật Bản

THÔNG BÁO

(Lịch nghỉ lễ tại Nhật Bản tháng 09 năm 2018)