Thời gian gom hàng Nhật và vận chuyển về Việt Nam tại PCS Trans có lâu không?

PCSTrans có lượng khách hàng lớn, ổn định, lượng hàng hóa vận chuyển từ Nhật về ổn định, với thời gian vận chuyển từ 3-5 ngày, thời gian gom hàng từ 5-8 ngày, hàng hóa về đảm bảo an toàn.