Các bước chi tiết tham gia đấu giá trên Yahoo Nhật Bản

Để tham gia đấu gia trên Yahoo bạn cần phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản mà Yahoo đề ra đơn cử như việc lập tài khoản đấu giá, lệ phí và các thông tin nhận hàng. Nhìn chung các thông tin và yêu cầu này không quá khó với một newbie.