Các đợt giảm giá lớn nhất trong năm tại Nhật Bản?

Nếu nắm bắt được những đợt giảm giá này thì bạn có thể mua được những món hàng vưới mức giá trong mơ.