PCSTRANS THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG HOẠT ĐỘNG TUYẾN TÂY BAN NHA

Từ ngày 07/08/2017 Công ty chính thức dừng các hoạt động mua hộ, vận chuyển và gom hàng từ Tây Ban Nha về Việt Nam.