Chính sách

Chính sách vận chuyển PCSTRANS

Các điều khoản dưới đây được quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi giữa khách hàng...

Chính sách mua hộ hàng PCSTRANS

I. Định nghĩa: 1. Khách hàng: Là các cá nhân/tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam, có nhu cầu mua...
Tổng cộng : 9 bài viết
Bạn cần tư vấn ?